Prekių garantijos, grąžinimo ir keitimo taisyklės

1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sandorio, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

1.1. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).

1.2.  Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui.

1.3. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie pirkimo pardavimo sandorio atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, jeigu tokios buvo arba įsipareigoja pakeisti prekę kokybiška preke.  Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.

1.4. Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų ir grąžinama prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Šiuo atveju, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

1.5. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje (su aprašymu ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant būtina pateikti originalų prekės įsigijimo dokumentą, kurį Pirkėjas gavo kartu su preke.

1.6. Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas kreipiasi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikia prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.

 

Garantinis aptarnavimas.

2. Garantinis prekės periodas prasideda nuo prekės pirkimo dienos. Garantinio periodo metu, prekė yra pakeičiama į naują arba pataisoma, priklausomai nuo gedimo pobūdžio.

2.1. Pardavėjas arba gamintojas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.

2.2. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

2.3. Garantija nesuteikiama, jei prekei buvo daryti netinkami pakeitimai, modifikacijos.

2.4. Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas, keitimas ir garantinis aptarnavimas vyksta vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei kitais galiojančiais teisės aktais.